Kıbrıs News Yayın İlkeleri

Kıbrıs News Yayın İlkeleri

 1. Kıbrıs News yayınlarda temel amaç halkın haber alma hak ve özgürlüğünü sonuna kadar kullanabilmesinin sağlanması, bunun için gerekli özenin ve çabanın gösterilmesidir. Çabamız, adil ve açık fikirli olmak, çatışan değişik görüşleri irdeleyerek belli başlı bakış açılarına yer vermektir.
 2. Bu amacı gerçekleştirmek için bağımsız, özgür ve nesnel yayıncılığın tüm kurallarına uymak zorunludur. Gazete, haberde gerçekliği, güncelliği, kamu yararını,nesnelliği,dengeli ve adil olmayı, yorumda ifade ve eleştiri özgürlüğünü esas alır. Bu ilke yayıncılığımızda temel aldığımız insan ve yurttaş haklarının, kamu yararı ilkesinin de özünü oluşturur.
 3. Kamu yararından, bir suçun açığa çıkartılması, yolsuzluk ve adaletsizliklerin aydınlatılması, kişi yaşamını etkileyen ciddi yetersizlik ve ihmallerin duyurulması, halk sağlığı ve güvenliğinin korunması, halkın yanıltılmasının önlenmesi ve insanların bilinçli karar vermesinin sağlanması hallerinde söz edilebilir.
 4. Kıbrıs News  yayınlarında gerçeklerin saptırılmamasına, abartılmamasına, sansürlenmemesine baskı ve çıkar gruplarının etkisi altında kalınmamasına özen gösterilir. Bu kapsamda gittikçe hızlanan medya dünyasının gerisinde kalmamak gibi bir gerekçe hata ve yanlışların haklı görülmesine yol açmaz. Hata ve yanlışlar hızla ve dürüst bir şekilde düzeltilir.
 5. Haberlerde gerçeğe uygunluk esastır. Haberlerde gerçeğin tüm boyutlarına, karşıt görüş ve iddialara yer vermek zorunluluktur. İddiaların muhatabı olan kişi ve kurumlardan bilgi ve yanıt almak, alınamıyorsa bunu haberde belirtmek gereklidir. Farklı görüş ve değerlendirmeleri bilmenin temel bir okur hakkı olduğu unutulmamalıdır.
 6. Kıbrıs News çalışanları hazırladıkları haber, röportaj, söyleşi, yorum ya da görüntü konusunda kendi üstleri dışında, haber kaynağı da dahil hiç kimseye bilgi vermek ya da onay almakla yükümlü değildirler.
 7. Hızla değişen toplumsal siyasal ortamın yayınlarda bire bir karşılığını bulması, olup bitenin tüm renkleriyle ve boyutlarıyla okura izleyene dinleyene aktarılmasından vazgeçilemez. Kıbrıs News resmi sitesinde belirtilen temel ilkeler ve bakış açısı, savunulması gereken temel değerler bir yana bırakılmaksızın gerçeğin tüm çıplaklığıyla aktarılması bir gazetecilik sorumluluğu ve görevidir.
 8. Kıbrıs News yayınlarında, düşünce özgürlüğü eylem ve örgütlenme hakkı olarak anlaşılır. Yayınlarda bu özgürlüğü kısıtlayan, temel insan haklarına aykırı, şiddeti, kin ve düşmanlıkları kışkırtıcı, insanlar, topluluklar, cinsel tercihleri farklı olanlar, etnik ve dinsel gruplar, uluslar ve halklar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici ögeler yer almaz.
 9. Haber ve yorumlarda somut belge ve kanıtlanabilir bilgi olmadıkça hiç kimse peşinen sorumlu ilan edilemez, okurun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi esas alınır. Resmi makamların üslubu ve dili yerine gerçeği anlatacak bir üslup ve dil kullanılır. Süren idari ve adli soruşturmalar ile davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli bir biçimde yayınlanır. Yayınlarda masumiyet karinesine özen gösterilir.
 10. Haber ve yorumlarda insan yaşamının çeşitliliğini aktarmaktan geri durulmaz. Bu kapsamda yadırgatıcı yayın yapmaktan kaçınmaya özellikle çocukları dikkate almaya ve korumaya özen göstermek gerekli ve zorunludur. Haberlerde haberin unsuru olmadığı sürece insanlar, ırkı, milleti, etnik kökeni, sınıfı, dili, dini ya da mezhebi, inanç ya da inançsızlığı, meslek grubu fiziki ya da zihni engelli oluşu ile tanımlanamazlar, insanlar hiç bir şekilde bu özellikleriyle küçümsenemez, alay konusu yapılamazlar.
 11. Haber ve yorumlarda şiddet propagandası olarak anlaşılabilecek türden yazı ve fotoğraflara yer verilemez.
 12. Haber ve yorumlarda kişilik haklarının ve kişilerin özel yaşamlarının korunması esastır. İnsanların yaşam tarzları tavır ve davranışları kınanamaz, onların bu özel alanları yayın konusu yapılamaz. Bu toplumda tanınmış kişiler örneğin sanatçılar ve siyasetçiler için de geçerlidir. Ancak kamu yararı söz konusu olduğunda haberin verilmesinin gerektirdiği ölçüyle sınırlı olarak bu alana girilebilir.
 13. Özel yaşamın dokunulmazlığı ilkesini ihlal eden yasal ya da yasa dışı elde edilmiş görüntü ve ses kayıtları kamu yararı olmayan durumlarda kesinlikle yayımlanamaz.
 14. Gizli kamera ya da ses alma cihazı kullanılarak, bilgisayarlara e- postalara ve özel mülklere izinsiz girilerek haber yapılmaz. Haber kaynağı ya da haberde adı geçen ya da geçecek olanlarla yapılacak görüşmelerde konuşmanın kayıt altına alınacağı önceden bildirilir ve onay alınır.
 15. Kıbrıs News yayınlarında çalışan gazeteciler kendilerine yayımlanmaması koşuluyla yapılan açıklamaları, sohbetleri ve verilen bilgileri hiç bir şekilde yayımlayamazlar. Zaman kısıtlamalarına anlaşılmış yayın saat ve günlerine uyarlar.
 16. Haber kaynaklarının gizliliği esastır. Siyasi otoriteler ve güvenlik birimleri talep etse bile kaynağın korunmasından vazgeçilemez. Haber kaynağı ancak kaynağın kendisinin onay verdiği koşullarda açıklanabilir.
 17. Kıbrıs News yayınlarda açıklık, şeffaflık esastır. Okur Temsilcisi tüm yapılmış yayınları ilkelere uygunluk açısından gözden geçirmek hak, yetki ve sorumluluğu altında görev yapar. İlkeler dışında editoryal servislerden ve idareden bağımsız olarak görevini yerine getirir. Temsilci, okur eleştiri istek ve önerilerini gazetenin editoryal ve idari yönetimine iletmek, gerekli durumlarda habere konu olanlarla haberciler arasında hakemlik yapmakla yükümlüdür.
 18. Kıbrıs News çalışanları elde ettikleri bilgi ve belgeleri öncelikle yayınlar için kullanırlar. Çalışanlar sosyal medyanın farklı alanlarında reklam propaganda faaliyetleri yapamazlar. Bu alanlarda gazete ve gazetecilik kimliğini zedeleyici beyanlarda bulunamaz, yakışıksız ve kaba üslup kullanamazlar.
 19. Kıbrıs News yayınlarında çalışan gazeteciler gazetenin genel yayın ilkelerine uymayı kabul ederler. Bu temel çizgi dışındaki telkin, öneri, istek ve talimatları reddetme hakkına sahiptirler. Kıbrıs News çalışanları haber ajansı dışında kimseden işleriyle ilgili talimat almazlar.
 20. Kıbrıs News yayınlarında çalışanlar devlet ve hükümet yöneticilerinin, siyasi partilerin politikalarına, ulusal ve uluslararası politikalar alanında ön yargılara, resmi görüşlere değil halkın gerçekleri öğrenme hakkına dayanarak yayın yaparlar. Kıbrıs News  mensupları inanmadıkları bir görüşü savunmaya ve meslek ilkelerine aykırı iş yapmaya zorlanamazlar.